Kthehu pas
12.06.2020

Vendim per zgjatjen e afatit per plotesimin e dokumentacionit

Vendim per zgjatjen e afatit per plotesimin e dokumentacionit – shq

Nr. 001/2020

Dt. 09.06.2020

 

KOMISIONI I PAVARUR PER MINIERA DHE MINERALE (KPMM), Në bazë të nenit 59.1, nenit 62 të Ligjit Nr. 03/L-163 për Miniera dhe Minerale, dhe nenin 78 paragrafi 2 i Ligji Nr. 05/L -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, pas analizimit të situatës së krijuar si pasojë e pandemisë Covid-19, Bordi i KPMM-së, në mbledhjen e mbajtur me 29.05.2020 merr këtë:

 

VENDIM

  1. Zgjatet afati për plotësimin e Njoftimeve, Vërejtjeve dhe Aktvendimeve, për ndërmarrjet që kanë aplikuar për licencim në KPMM të cilat nuk kanë arritur ti plotësojnë këto kushte gjatë kohës së pandemisë Covid – 19.
  2. Ndërmarrjeve sipas pikës së parë të këtij vendimi, ju jepet një afat shtesë prej 30 ditësh për plotësimin e kushteve.

 

Ky vendim duhet të shpallet në gazetën zyrtare dhe webfaqen e KPMM-së.

 

____________________

Ramiz Krasniqi

Drejtor

Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale