Deklaratë

Per faqen e internetit:

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM – ICMM) mban këtë faqe interneti për të rritur qasjen publike per t’u informuar mbi iniciativat e tij në përgjithësi. Qëllimi ynë është të mbajmë këto informata në kohë të duhur dhe të sakta. Në qoftë vërejmë se ka gabime eventuale, ne do të përpiqemi t’i korigjojmë ato. Megjithatë, Komisioni nuk mban ndonjë pergjegjësi apo detyrim sa i përket informatave në këtë faqe interneti.

Këto informata janë:

  • vetëm të një natyre të përgjithshme dhe nuk kanë për qëllim adresojë rrethanat specifike të ndonjë individi apo entiteti të veçantë
  • jo domosdoshmerësht tëi kuptueshme, të plota, të sakta ose të azhuruara
    ndonjehere të lidhura me site të jashtme për të cilat shërbimet e Komisionit nuk kanë kontroll dhe për të cilat Komisioni nuk mban përgjegjësi
  • jo këshilla profesionale ose ligjore (në qoftë se keni nevojë për këshilla specifike, ju duhet të konsultoni profesionistët e përshtatshëm të kualifikuar)

Ju lutemi ta keni parasysh se nuk mund të garantojmë se një dokument që gjindet on – line, paraqet me saktësi një tekst të përshtatur zyrtarisht.

Qëllimi ynë është që të minimizojmë çrregullimit e shkaktuara nga gabimet teknike. Megjithate disa te dhena ose informacione ne site-in tonë, mund të jenë të krijuara ose strukturuara ne fajlla ose formate, që nuk janë pa gabime dhe ne nuk mund të garantojmë që shërbimi ynë nuk do të jetë i ndërprerë ose ndryshe i prekur nga probleme të tillë. Komisioni nuk mban përgjegjësi lidhur me këto probleme të lindura gjatë perdorimit të këtij sajti ose ndonjë nga sajtet e jashtëm të lidhura.
Kjo deklarate nuk ka ndermend te kufizoje detyrimin e Komisionit ne kundershtim me kerkesat e vendosura ne zbatim te ligjit kombetar e as te shmange detyrimet e tij per çeshtjet qe nuk mund te shmangen ne kete ligj.

Për hartat e treguara dhe të botuara

Megjithë kujdesin e treguar në përpilimin dhe kontrollin e informacionit të paraqitur në këtë hartë, “Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale” dhe “Beak Consultants GmbH“ nuk mbajnë përgjegjësi për ndonjë pasiguri, gabim apo lajthitje të përfshirë brenda hartës, për korrektësinë e vet informatave, si të dalura nga burime të ndryshme ekzistuese, ose ndonje papërshtatshmëri dhe/ose problem ligjor i dalur prej tyre për përdoruesin.

Shfrytëzuesi është në dijeni se, nga natyra e vet, të dhënat gjeoshkencore mund të jenë të pasakta ne menyre te natyrshme, dhe se pasaktësitë e tilla mund te reflektohen në paraqitjen e hartës. Perveç kësaj, shfrytëzuesi është në dijeni se të dhënat gjeoshkencore paraqesin vetëm një abstraksion të realitetit. Përshtatjet e pashmangshme kanë qenë zbatuar gjatë marrjes së të dhënave dhe procesit të përpilimit të hartës.