Zyrtari për Sinjalizim

Emri:                      Xhavit

Mbiemri:             Raci

Ditëlindja:           09.11.1967

Vendlindja:         Gjurgjevik i Madh

Institucioni:        Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Pozita:                  Gjeolog Kryesor për Resurse

Adresa:                Rr. “Armend Daci” Nr. 1, Prishtinë

Tel:                         038 240 252 121

Mob:                     +383 44 150 944

E-mail:                  xraci@kosovo-mining.org

Web:                     https://www.kosovo-mining.org