Zyrtari për Sinjalizim

Emri:                      Xhavit

Mbiemri:             Raci

Ditëlindja:           09.11.1967

Vendlindja:         Gjurgjevik i Madh

Institucioni:        Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Pozita:                  Gjeolog Kryesor për Resurse

Adresa:                Rr. “Armend Daci” Nr. 1, Prishtinë

Tel:                         038 240 252 121

Mob:                     +383 44 150 944

E-mail:                  xraci@kosovo-mining.org

Web:                     https://www.kosovo-mining.org

 

Ligji nr. 06/l-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve:

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18303

Rregullorja nr.03/2021 për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216