Vodič za investitore

Investiranje u sektor rudarstva

Glavni cilj Institucija Republike Kosova i donatorskih agencija je razvijanje Kosovskog privatnog ekonomskog sektora. Poslovno okruženje u rudarskom sektoru na Kosovu postaje sve atraktivnije. Povoljan poreski sistem, mineralna sirovina, jednostavna i brza procedura registracije preduzeća, transparentan zakon o stranim ulaganjima, uključujući i strateške, repatrijaciju kapitala, kupovinu nekretnina i 99-godišnji aranžman za iznajmljivanje zemljište u vlasništvu društvenih preduzeća (DP), stvara povoljno i prijateljsko okruženje za strane investitore.

Ono što treba zapaziti jeste činjenica da je pravni sistem koji je ponovo izgrađen od 1999. godine u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom EU.

Zakon o Stranim Ulaganjima odobren u decembru 2013. godine (Zakon br. 04/2013), pruža jednak tretman stranim i lokalnim investitorima.

Postupak licenciranja i vrsta licenci

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale (NKRM) izdaje ove licence/dozvole nakon ispunjavanja uslova iz Zakona o Rudnicima i Mineralima:

  • Licencu za istraživanje;
  • Licenca za Koriščenje Prava Zadržavanja;
  • Rudarska Licenca;
  • Dozvola za obavljanje Posebnih Aktivnosti;
  • Licenca za Obavljanje Zanatskog Rudarstva;
  • Licenca/Dozvola od javnog interesa.

Prezentacija osnovnih podataka o licencama/dozvolama u tabelarnom obliku

Postupak licenciranja sa licencom za istraživanje

Korak 1

Registracija biznisa u Kosovskoj Agenciji za Registracije Biznisa (https://arbk.rks-gov.net );

Korak 2

Podnošenje zahtjeva za izdavanje licence za istraživanje Nezavisnoj Komisiji za Rudnike i Minerale;

Korak 3A

Licenca za istraživanje građevinskih minerala:

   – ima dvogodišnji mandat, sa samo jednom opcijom produženja za dvogodišnje produženje;

   – važi za površine koje nisu veće od 50 hektara.

Korak 3B

Licenca za istraživanje za sve ostale minerale:

 – ima trogodišnji mandat, sa dva proširenja za dodatne dvogodišnje termine (za svako produženje roka, površina se smanjuje za 50%);

 – vrijedi za površine koje ne prelaze 100km2.

Postupak licenciranja sa rudarskom licencom

Korak 1

Podnošenje zahtjeva za izdavanje rudarske licence Nezavisnoj Komisiji za Rudnike i Minerale;

 Korak 2

Ekološka dozvola, izdata od strane Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja (MŽSPP);

Korak 3

Opštinski saglasnost;

Korak 4

Dozvola od strane Kosovske Šumarske Agencije (ako imovina upravlja KŠA);

Korak 5

Ugovor sa vlasnikom za korišćenje imovine;

Upozorenje:

Licenca za korišćenje svih minerala, izuzev energetskih minerala, može imati     maksimalni rok od 25 godina, sa produžetkom od 25 dodatnih godina.

– Licenca za korišćenje energetskih minerala može imati maksimalni rok od 30 godina, uz mogućnost produženja za 15 dodatnih godina.

 – Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale (NKRM) izdaje/odbija dozvole za istraživanje ili eksploataciju u roku od 2 meseca od popunjavanja dokumentacije.

Druge važne informacije o mogućnostima i procedurama ulaganja u Republici Kosovo možete pronaći na linkovima ispod.

http://www.pak-ks.org/

https://kiesa.rks-gov.net/

http://mzhe-ks.net/