Иди назад
26.02.2019

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale održao informativni sastanak sa preduzećima u rudarskom sektoru

Priština – 21 Februar 2019

Uvodni govor održao je Predsednik Odbora NKRM-le G.Musa Shabani koji je spomenuo sedmicu rudara i čestitao im na doprinosu razvoju zemlje.   Posle razgovora o mineralnim resursima, poslovni subjekti iz NKRM-le su izjavili da je NKRM-le trenutno odgovorna za 561 dozvole i izdate licence. NKRM primenjuje i odgovorna je za sprovođenje Zakona o Rudnicima i Mineralima, Zakona o Bezbednosti Rada u Rudarskim Aktivnostima, Strategije Rudarstva Republike Kosova i Državne Politike za Razvoj i Unapređenje Rudarskog Sektora. Stoga je zahtevao odgovornost od operatera prema Zakonu o Rudarstvu. Između ostalog, on je rekao da je državni ekonomski i socialni razvoj Kosova i dobrobit građana ključni prioritet Kosovskih državnih institucija. Takođe svi oni koji su uključeni u rudarsku industriju obečali su podršku u svakom pogledu.

Svrha sastanka je bila da se preduzeća obaveste o obaveznom izveštavanju u NKRM u skladu sa Zakonom Br. 03/L-163 o Rudnicima I Mineralima izmenjen i dopunjen zakonom Br.04/L-158, sa podzakonskim aktima izdatim u skladu sa ovim zakonom I Strategijom Rudarstva.  Od predavaća iz određenih Odjela, obavestili su licencirana Preduzeča o promenama u izveštavanju, kao i moguće sankcije ako nisu prijavile.

Nakon prezentacije, kompanije su dobile odgovore na njihova pitanja od G. Jahir Gashi, inspektor Rudnka, G. Sali Mulaj, Šef Odjela za Geologiju, G. Aqif Axhami, Načelnik Odelenja za Geologiju i G. Selvije Kadriu, Inspektor Prihoda, Odelenja za Financije i Sami Duraku, Šef Odelenja za GIS.

Na kraju Direktor NKRM-le zaključio je da će se ovi sastanci zbog njihovog značaja održati i u budučnosti. Preduzeća će takođe imati priliku da se konsultuju sa odgovarajućim Odelenjima.