Иди назад
19.04.2019

Saopštenje sa sastanka javne rasprave o Nacrtu Zakona o racionalizaciji i uspostavljanju granica odgovornosti Nezavisnih Agencija

Priština – 17 April 2019

 

Ovaj sastanak je organizovao MJU kao sponzor ovog Zakona. Na sastanku su pozvani Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale, Geološka Služba Kosova i Odelenje za Rudarstvo u Okviru Ministarstva za Ekonomski Razvoj.

Na održanom sastanku bilo je govora uglavnom o POGLAVLJU IV O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR. 03/L-163 ZA RUDNIKE I MINERALE; ZAKONA BR. 04/L-158 O DOPUNAMA I IZMJENAMA ZAKONA ZA RUDNIKE I MINERALE I ZAKONA BR. 06/L-039 O GEOLOŠKOJ SLUŽBI KOSOVA

Prisutni su bili zvanićnici MJU, Kancelarija Evropske Komisije, SIGMA, Ministarstvo za Ekonomski Razvoj, predstavnici Američke Ambasade kao i predstavnici civilnog društva i medija.

NKRM-le je primila za komentare “NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA RACIONALIZACIJU I USPOSTAVLJANJE NEOVISNIH AGENCIJSKIH RAČUNA“ u kojoj je između ostalog uključeno spajanje NKRM-le, u poglavlju IV „ Izmene i Dopune Zakona Br. 03/l-163 za Rudnike i Minerale; Zakon br. 04/l-158 o Izmenama i Dopunama Zakona za Rudnike i Minerale i Zakona Br. 06/l-039 o Geološkoj Službi Kosova“ .

NKRM je analizirala ovaj nacrt zakona i potpuno se protivi ukjučivanju u ovaj zakon i smatra da je uključivanje NKRM-le u ovaj zakon takođe u suprotnosti i sa osnovnim zakonom Zakona Br. 06/L-113 o Organizaciji i Funkcionisanju Državne Uprave i Nezavisnih Agencija.

Navedeni nacrt zakona takođe predviđao da se NKRM-le topi u okviru Geološke Službe Kosova. Treba napomenuti da je Skupština Republike Kosovo usvojila Strategiju Rudarstva u 2012. godine koji ima rok do 2025. godine, gde je izričito navedeno da će rudarski sektor u zemlji biti razvijen u skladu sa mađunarodnim standardima, stoga pokušaj kombinovanja NKRM i GSK krši načela usvojena u Strategiji Rudarstva i stoga je u suprotnosti sa svim međunarodnim standardima za rad i upravljanje rudarskim sektorom.

Obrađivač ovog nacrt zakona jasno se vidi da nema nikakvog znanja o funkcionisanju NKRM-le s jedne strane i GSK sa druge strane, kao i rudarskom sektoru u zemlji i međunarodnoj praksi. Kosovo je sprovodilo međunarodne prakse upravljanja rudarskim sektorom, pri čemu na samostalan način dizajnira Rudarske politike (MER),   licenciranje i regulisanje rudarske industrije (NKRM) i nedavno je funkcionalizovao GSK, koji ima ulogu pružanja analitičkih politika za geološke fenomene za državu, i ne samo u našoj zemlji, takođe GSK ima dužnost da pruža usluge preduzećima i trečim licima. Stoga, svako dupliranja ovih triju lanaca rada rudarskog sektora u zemlji, osim kršenja osnovnih dokumenta funkcionisanja ovog sektora, je u suprotnosti i sa međunarodnim standardima i posljedično dovodi do de-funksionalizacije ovog vitalnog sektora za ekonomski razvoj .

Neznanje o funkcionisanju rudarskog sektora od strane dizajnera može se videti u planiranju da se NKRM-le raspusti u okviru Geološkog Istraživanja Kosova koji je osnivan 2014. godine i ima 21 zaposlenika, dok je NKRM-le osnovana 2005. godine i ima 76 zaposlenih. Stim u vezi , član 26 o unutrašnjoj organizaciji nezavisnih agencija Zakon Br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju Državne Uprave i Nezavisnih Agencija, koja propisuje da izvršne i regulatorne agencije koje zapošljavaju vise od 50 zaposlenih i koje su složene, moraju ostati nepromenjene u unutrašnjem funkcionisanju. Takođe, u bilo kojoj od zemalja Evrope, SAD, Australije, Kanade itd., nije praktično da Autoritet za Licenciranje i Inspekciju bude u Geološkoj Službi i obrnuto.

Da bi poštovao ovaj standard, Skupština Republike Kosova, je u 2014. godini donela Zakon o uspostavljanju Geološke Službe, zbog čega je NKRM-le preneo deo osoblja, opreme i kompletnu arhivu za geološka istraživanja prošlosti na Geološku Službu. Dakle sa ovim nacrtom zakona umesto da predviđa napredak rudarskog sektora, suprotno pokušava da preokrene dostignuća, i ovaj sektor će biti defunkcionalizovan.

NKRM-le je pažljivo analizirala Zakon Br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju Državne Uprave i Nezavisnih Agencija i smatra da se NKRM-le treba tretirati u skladu sa poglavljem 3 Nezavisne Agencije, što se najbolje može regulisati kroz:

Novi Zakon o Rudnicima i Mineralima koji je prošao u prvo čitanje u Skupštini Republike Kosovo u ovom zakonodavstvu, sada je u procesu njegovog usvajanja. Ovaj zakon je nakon analize i uključivanja svih zainteresovanih strana (MER, NKRM, GSK, Civilno Društvo) sponzorisala Skupština Republike Kosovo. Zakon je podržan od strane civilnog društva, međunarodnih organizacija kao što su USAID, CLDP, ambasada različitih država na Kosovu, privrednih komora kao što su, Američka Privredna Komora, kancelarija Evropske Komisije, i ozbiljne firme koje obavljaju svoju delatnost u oblasti rudnika i minerala. Ovim Zakonom predviđeno je približavanje najboljim međunarodnim praksama, koje će rezultirati unapređenjem rada Rudarstva i Licenciranja Republike Kosovo, kroz povečanu transparentnost, eliminaciju birokratije kroz stvaranje “One Stop Shop” i mnoge druge prednosti.

Stoga, NKRM-le smatra da ne bi trebalo uopšte da bude uključena u „ZAKON O PROJEKTIMA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA RACIONALIZACIJU I USPOSTAVLJANJE RAČUNA NEZAVISNE AGENCIJE“.

“Apelujemo na to da funkcionisanje rudarskog sektora u Republici Kosovo ne postane ne-funkcionalno, kako bi se održao kontinuitet u institucionalnom funkcionisanju. Da se zaustavi ova inicijativa i da se ukljući u novi Zakon za Rudnike i Minerale, amandman u skladu sa poglavljem 3 Zakona Br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju Državne Uprave i Nezavisnih Agencija, između ostalog je rećeno na ovom sastanku.

Treba istaći da se sa približno istim argumentima nacrtu zakona koji je apostrofiran i sponzorisan od strane MAP-a suprotstavili i predstavnici Odelenja za Rudarstvo pri Ministarstvu Ekonomskog Razvoja i predstavnici Geološke Službe Kosova.