Иди назад
21.05.2021

Saopštenje

Priština – 16. aprila 2021

GODIŠNJI ZAJEDNIČKI PLAN INSTITUCIONALNIH INSPEKCIJA
2021

Nezavisna komisija za rudnike i minerale (NKRM), kao i svake godine, i ove godine je preduzela inicijativu za održavanje sastanaka o zajedničkim međuinstitucionalnim inspekcijama, radi mogućnosti sprovođenja koordinisanih pravnih radnji.

Ostali institucionalni akteri koji su učestvovali bili su na opštinskom nivou – opštinski inspektorat, centralni nivo (ministarstva koja se bave zaštitom životne sredine i (KAŠ), Kosovska Policija, Poreska Uprava Kosova (PAK) i Carina Kosova.

Ovi sastanci koji su se održali u svim regionalnim policijskim stanicama Kosova i održani su u periodu od dve nedelje, odnosno od 30. marta do 15. aprila 2021. godine, poštujući mere zaštite od virusa Covid 19 prema NIJZ-le.

Zbog značaja rudarskog sektora, koji se smatra jednim od najvažnijih stubova ekonomije zemlje, i među trećim sektorima u Republici Kosovo koji donose velike prihode ekonomiji zemlje, postala je godišnja praksa ove organizacije od NKMR-le. Iz uobičajene prakse u zemljama u razvoju, rudarski sektor počinje da napreduje u velikoj meri kao rezultat visokih zahteva tržišta za isporukom različitih agregata koji su neophodni za tržište. Ova potreba je dovela do velike evolucije u razvoju ovog sektora.

Takvi zahtevi podstakli su mnoge prestupnike da ilegalno posluju koja korist bez kriterijuma, pored gubitaka u naplati mineralne rente i razvoja neformalne ekonomije doneli su i druge ekološke posledice koje se prouzrokuju i danas.

Aktivnost ilegalnih operatora – nezakoniti izazvala je nezadovoljstvo među licenciranim kompanijama jer konkurencija ilegalnih operatora nije prestala, što je direktno uticalo na njihovo poslovanje. Međusobna institucionalna saradnja koordinirana sa svim ostalim institucionalnim akterima mobiliziće čitav državni mehanizam za sprečavanje ilegalnih-nezakonite aktivnosti.

NKRM-le je predstavio nacrt godišnjeg plana rada za 2021. godinu, koji je nastao kao rezultat međuinstitucionalnog timskog rada koji je praktikovan u „Vodiču za dobro upravljanje rudarskim i ekološkim aktivnostima“, vodiču izrađenom 2019. godine kao usklađen i objedinjen dokument koji obavezuje sve centralne i lokalne institucije da spreče zagađivanje životne sredine koje je takođe direktno povezano sa nezakonitim i neoporezivim korišćenjem prirodnih resursa (mineralnih resursa).

Tokom direktne komunikacije i međuinstitucionalne saradnje efekti za sprečavanje takvih ilegalnih rudarskih aktivnosti dati su nakon stupanja na snagu ovog vodiča ali nedovoljno. U tu svrhu, NKRM svake godine preduzima koordinisane pravne inicijative i akcije i sarađuje sa drugim institucionalnim akterima uključujući: opštinske nivoe – opštinski inspektorat, centralne nivoe.

Ministarstva koja se bave zaštitom životne sredine i KAŠ, Kosovska policija, Poreska uprava Kosova (PAK) i Carina Kosova.

NKRM, izvan međuinstitucionalne radne grupe i tela će delovati i vršiti inspekciju u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima, ali biće potrebna institucionalna koordinacija, uključujući svi aktera ovog plana.
Među pomenutim ciljevima inspekcije ilegalnih operatora bili su

o Ilegalne operacije vađenja peska i šljunka u rekama;
o Nelegalne operacije za koriščenje polučvrstog kamena.
o Sprečiti štetu Kosovskom budžetu od nenaplaćivanje poreza.
o Ukidanje slobodne konkurencije;
o Sprečavanje zagađivača životne sredine;
o Rekultivacija radi zatvaranja korišćenog prostora;
o Sprečavanje ilegalnih Operacija kopanja uglja;
o Sprečavanje nelegalne obrade proizvoda od asfalta (Asfaltne osnove)

Na ovim međuinstitucionalnim sastancima, svi učesnici koji su učestvovali bili su spremni da razgovaraju o ciljevima koje je predstavila NKRM-le, preduzeće se neophodne mere za sprečavanje ilegalnih operacija i mogućnost razvoja koordinisanih pravnih radnji.