Иди назад
26.06.2020

ODLUKA O MJERAMA ZASTITE PREMA PANDEMIJE COVID-19

Pristina , 23.06.2020
Ref. 008/2020

Na osnovu clana 63 stav 3 Zakona Br.03/L-163 o Rudnicima i Mineralima, clan 23 i 39 stav 3 Zakona Br.04/L-158 o Izmenama i Dopunama Zakona Br.3/L-163 za Rudnike i Minerale, kao i u skladu sa tackom 4 Odluke Vlade Republike Kosova br.02/06 dt. 17.06.2020, Direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale izdaje sledece:

ODLUKA O MJERAMA ZASTITE PREMA PANDEMIJE COVID-19

1. Celokupno osoblje NKRM-le duzno je da postuje preporuke Ministarstva zdravlja za zastitne mere prema Covid-19.

2. Osoblje NKRM-le duzno je da koristi maske, rukavice i da se drzi podalje tokom obavljanja svojih radnih zadataka.

3. Sefovi Odelenja duzni su da organizuju osoblje u skladu sa Odlukom Vlade, ukljucujuci i organizaciju rada na fizickoj udaljenosti od njihovih domova ili na mrezi i sa smanjenim osobljem.

4. U skladu sa tackom 3 ove odluke, sva odelnja NKRM-le duzna su da za svaku kancelariju imenjuju sluzbenika staratelja koji ce biti prisutan u kancelariji od 08:00 do 4 casova.

4.1. U skladu sa tackom 4, svi Sefovo Odelenja duzni su da dostave raspored u kome ce se rotacioni sluzbenici imenovati rotacijom. Zasnovano na principu jednake podele vremena i zadataka.

5. U slucaju angazovanja terenskog osoblja i sesija za zakonske predstavnike NKRM-le, u slucajevima kada su angazmani izvan objekta NKRM-le, organizacija rada se vrsi u skladu sa zahtevima Sefova Odelenja. Sve osoblje duzno je, bez obzira na tacku 4 ove odluke, kada to zahtevaju Sefovi Odelenja da izvrsavaju svoje duznosti i zadtke.

6. Sefovi odelenja duzni su da obezbede sprovodenje ove odluke i u skladu sa ovim merama organizuju rad osoblja kako bi se izvrsili svi pravni radovi NKRM-le.

6.1. U slucajevima kada Sefovi Odelenja nisu na poslu, oni su duzni da to urade putem e/poste na mrezi i da imenjuju zvanicnika koji ih zamenjuju.

 

Ova odluka stupa na snazi odmah nakon potpisivanja.

 

Odluku treba poslati na:
Svo osoblje NKRM-le;
NKRM-le Arhive;

___________________
Ramiz Krasniqi
Direktor
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale