Иди назад
23.12.2021

Poseta Premijera Kurtija Nezavisnoj Komisiji za Rudnike i Minerale

Saopštenje za Medije

Priština –  23 decembar 2021

Poseta Premijera Kurtija Nezavisnoj Komisiji za Rudnike i Minerale                                                                                                     

 Republika Kosovo je zemlja bogata mineralnim resursima kojima upravlja Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale i koja je odgovorna za optimalno koriščenje svih resursa na celoj svojoj teritoriji.

NKRM je treča institucija u zemlji koja prikuplja največe prihode u buđetu Kosova, blizu 30 miliona realizovanih, što omugučava da bude važan indikator u ekonomskom razvoju zemlje. Poseta Premijera Republike Kosovo na 21. Decembar 2021, g. Albin Kurti, kao i gđa. Artane Rizvanolli, Ministar Ekonomije Republike Kosovo pokazuju posvećenost i veliki prioritet Vlade Kosova za rudarski sektor.

Na ovom sastanku, u uvodnoj rečenici, Predsednica Odbora, gđa. Selvete Grajqevci- Pllana, izrazila je zahvalnost za interesovanje g. Kurti da bliže pogleda rad NKRM, i naglasila da je ovo prvi put da premijer Republike Kosovo posećuje NKRM.

Premijer Kurti, izrazio je otvorenost za povećanje saradnje u budučnosti, između ministarstva koje vodi i NKRM, kroz ristrukturiranje rudarskih zakona i strategija u Republici Kosovo.

Ministar Ekonomije, gđa. Rizvanolli, je u svom govoru, između ostalog, zatražila je stručne savete za bolje funkcionisanje radi povećanja dinamike rudarskog sektora, u skladu sa Strategijom Rudarstva 2010-2025, za realizaciju, saradnju i povećanje rudarskih kapaciteta u budućnosti.  Ona je rekla da treba revidirati Zakon o Rudnicima i Mineralima, kako bi se u njega unele neophodne izmene. Ministar Rizvanolli, je izrazila zabrinutost zbog nedostatka stručnog rudarskog i metalurškog kadra, i izrazila spremnost da stimuliše mlade ljude da biraju oblasti ovog sektora za studije, kao i mogučnost stipendiranja studija u inostranstvu za ovu oblast.

Predsednica Upravnog Odbora, gđa. Grjaqevci-Pllana, objasnila je da je, zbog drugog perioda odsustva Odbora, u NKRM, broj zahteva preduzeća za dozvole, licenciranje i produženje licenci dostigao do 300 zahteva koje se moraju razmostriti, dakle, smatra se prioritetnim poslom i nastavljaju se sa nedeljim sastancima, sve do završetka ovog procesa. Njena briga su bile i strateške investicije, međusobna povezanost saradnje sa drugim ministarstvima, odnosno pomenut je slučaj sa Agencijom za Šume, koji kašnjava u izdavanju saglasnosti i dozvola, što je neophodno za proces licenciranja u NKRM. Zabrinutost je izazvala i odluka Ministarstva Životne Sredina, Prostornog Planiranja i infrastrukture o nemogućnosti dobijanja dozvole za preduzeća koja se bave kamenolomom.

Član Upravnog Odbora, g. Gani Maliqi, napravio je prezentaciju o stvarom stanju minerala na teritoriji Kosova, i istakao potrebu da se zakon promeni od dva zakona koja su sada u jedan, kao i međuzavisnost NKRM sa drugim institucijama u zemlji koja su vezana sa rudaskim sektorom. Jahir Gashi, kao član Odbora, pokazao je da je oblast u kojoj se troši 70% energije ove institucije u upravljanju nelegalnim poslovima, potrebi da se promeni obraćun mineralnih naknada i način naplate. Materialna sredstva za potrebe rekultivacije. On, između ostalog, istiće da ima i drugih izazova ali da čemo u kontinuitetu razgovarati sa ministrom gđa. Rizvanolli.

Druga briga g. Gashi, takogje je bio gubitak i zastarelost podataka o trenutnom stanju mineralnih resursa u Republici Kosovo, nedostatak stručnjaka na osnovu ćinjenice da je većina mineralnih resursa Pb–Zn istražena i otvorena sa podzemnim rudarskim objektima i da svi stručnjaci sada odlaze u penziji i da nova generacija nema nikakve osnovne informacije, bilo bi dobro da se napravi tim ili strućna grupa i ažuriraju i digitalizuju ove podatke jer će doçi vreme kada će se koristiti.

Druga ćlanica Odbora gđa. Makolli, je u svom govoru za vezu objasnila da se sve ovo odnosi na nefunkcionisanje i nepreduzimanje adekvatnih koraka na sudu, nakon prikaza slučajeva od strane NKRM.

NKRM- kao nezavisna institucija zastupa se u sudskim postupcima, što znaći pokretanje krivičnih prijava i zastupljena je u institucijama pravde, tužilaštva i sudova na celoj teritoriji Kosova. Pravni zastupnici su profesionalni i imaju vise od 5 godina iskustva u zastupanju.

Međutim, Sudovi ne izriču mere prema članu 80-të predviđene ZRM za novčane i zatvorske kazne, ali se nadam i želim da čemo u budučnosti postići da ove mere budu razmatrane od strane suda.

Druga briga g. Gashi, bio je i gubitak i zastarelost podataka o trenutnom stanju mineralnih resursa u Republici Kosovo, nedostatak stručnosti, način naplate rudarske rente.

Direktor NKRM-le, g. Krasniqi je objasnio situaciju, funkcionisanje, kao i osoblje sa kojim radi NKRM-le. Njegove brige su bile pasivno rudarenje, minimalne kazne od strane Suda i degradacija životne sredine.

VD Glavnog Inspektora za rudnike, g. Sejdiu je istakao važnost saradnje sa Kosovskom Policijom u operativnim planovima. g. Sejdiu, je takođe zatražio od ministarstva da rudarska inspekcija bude uključena u zakone o platama i da bude navedena kod inspektora Carine i PAK-a.