Иди назад
09.10.2018

Prezentacija informativne Brošure za nezakonite rudarske aktivnosti.

 

 

Priština – 12 Oktobar 2018

 Prezentacija informativne Brošure o ilegalnim rudarskim aktivnostima u Mitrovici

U uvodnom govoru Zamjenika Direktora Severne Mitrovice G. Besim Hoti prisutni su informisani o svrsi sastanka. Sastanku su prisustvovali zamenik Komandanta regije, SO Leposavić,  Komandant Policije u Zvečanu, Zubin Potok i drugi ućesnici Kosovske Policije.

Sastanak je rezultat sastanka od 11 Septembra u Prištini gde je predstavljena informativna Brošura s ciljem sprećavanja ilegalnih operacija i senzibilizacije Kosovske Policije u vezi sa ilegalnim rudarskim aktivnostima koje utiću na degradaciju životne sredine rećeno je u govoru Kapetana G. Ali Aruqaj.

Za istoriju i aktivnost NKRM-le govorio je G. Avdi Konjuhi, član Odbora NKRM-le. Sa legalnim kompanijama nemamo problema koje imamo sa ilegalnim rećeno je tokom govora G. Konjuhi. On je obavestio učesnike o održavanju sastanka širom Kosova.

Moramo pomoći NKRM-le kao supervizor minerala da sprovodi zakon rekao je u slućajnom govoru Major G. Fadil Gashi iz Odelenja za Istrage o Teškim Krivičnim Delima. Moramo imati komunikaciju i koordiniramo akcije kako bi smo sprećili ove ilegalne aktivnosti. Kosovska Policija bi trebalo da ispita, identifikuje i obavesti inspektorat NKRM-le. Bez obzira na postupke inspektora i Sudova  mi kao plocija trebamo delovati po zakonu rekao je među ostalog G. Gashi. Imaćemo konkretan plan za legalne operatore u slućaju da prevazilaze svoja prava, a ne krše pravila licence, na kraju je rekao Major G. Fadil Gashi.

U svom govoru predstavnik NKRM-le G. Jahir Gashi, Inspektor Rudnika-Rudarstvo nakon detaljnog opisa Brošure, rekao je da broj nezakonitih akcija na ovom regionu nije veliki. Između ostalog rećeno je da će Policija biti identifikator, i pratiti nelegalne rudarske aktivnosti.

Zamenik Komandanta Policije (Sever Mitrovice) pitao je o činjenici da nakon identifikacije  Policije, gde se predmet dalje obrađuje , kao i uloga policije u svemu ovome.

Odgovor je primio od G. Festim Kutllovci i G. Avdi Konjuhi  članovi Odbora NKRM-le, informišući učesnike da je to zajednički izazov NKRM-le, MSPP i Kosovske Policije. Ovo će biti interakcija koja će uz pomoć Kosovske Policije pomoći NKRM-le da primeni Zakon o Rudnicima i Mineralima. Članovi Kosovske Policije izrazili su spremnost za saradnju.

Priština – 08 Oktobar 2018

Prezentacija informacione Brošure za nezakonite rudarske aktivnosti u Uroševac

Rudasrke aktivnosti u nekim merama su van kontrole rećeno je na govoru Kapetana Odelenja za Istrage o Teškim Zloćinima G. Agron Haziri. One prouzrokavaju materialnu štetu i izgubljenje života dece. Zadnjih vremena podignuto je alarmantno stanje kod legala i ilegala. Odelenje za Istrage o Teškim Krivičnim Delima, NKRM-le i MSPP-ja su srađivale u formulisanju informativne brošure i kontrolne forme.

Za istoriju NKRM-le, propisi i zakoni tokom ćitavog perioda govorio je Predsednik Odbora G. Musa Shabani. NKRM-le omogućava preduzećima korišćenje minerala dobijanjem licence. U svom govoru G. Musa Shabani da je svrha sastanka senzibilizacija svih institucija u sprećavanju ilegalne aktivnosti, jer oni, pored degradacije životne sredine, takođe predstavljaju rizik za život. Neformalna ekonomija i nelojalna konkurencija stvaraju neizvesnost i za domaće i za strane investitore. Naglasio je da u Uroševcu postoji ileglna operacija kvarcnog peska koje je dokazao NKRM-le i predao predmete tužiocu. Između ostalog on je rekao da NKRM treba pomoć Policije, posebno za zaustavljanje kamiona koji nose rudarski material bez pokrivanja dokumentacije.

Osim krivičnog zakona u regionu, imamo Standardni Operativni Postupak koji vodi računa o zagađenju životne sredine, rekao je tokom govora Direktor Regionalne Policije G. Refki Morina. Između ostalog on je rekao da će brošura pomoći u sradnji opština i Policije sa najvišim nivoima. Pravni aspekt je u skladu sa evropskim zakonima, stoga zakon se mora primeniti. Takođe je obavezno da građani obavestuju takve radnje. Propust da se prijavi je krivićno delo.

Predstavnik MSPP G. Mustafë Hyseni-inspektor  spomenuo degradacije koje ostaju nakon izgradnje autoputeva kao i bilo je komentara za neućestvovanje predstavnika iz opštine na sastanak. On je između ostalog rekao da saglasnost opštine je osnovni dokument, a onda pristigne saglasnost MSPP i na kraju se izdaje licenca od NKRM-le. Saradnja između NKRM-le i MSPP nije nedostajala ali konfiskacija ne može da se izvodi bez naloga Tužioca. Između ostalog rekao je on prema Zakonu o Životnoj Sredini, plaća zagađivać.

Predstavnik Brošure G. Jahir Gashi, Inspektor Rudnika-Rudarstvo je rekao da pored novćane kazne od pet hiljada evra ostaje nelegalno eksploatisani mineral i da se računa tri puta od vrednosti. Jedni naćin je krvićna prijave. Osamdeset posto energije inspektora posvećeno je ilegalnim aktivnostima rekao je između ostalog.

Tretman ovih slučajeva (protivzakonita dela) vrši če se u skladu sa zakonom o krivičnom postupku, prema krivičnom zakonu rečeno je u govoru Kapetana G. Agron Haziri, od Odelenja za Istrage o Teškim Zločinima. Takođe, između ostalog, da su zloćini u oblasti životne sredine manje nasilni i da imaju mnogo posledica. Ako se sućimo sa zločinom moramo ga kazniti na licu mesta. Konačno, G. Haziri  je rekao da ovo pitanje će biti regulisano na operativnom aspektu. Svako ko ne izvodi će biti krivično izgonjen.

Prezentacija brošure nije namenjena prenošenju ovlaščenja, već je broj inspektora i ogranićeno radno vreme, tako da NKRM-le treba pomoć od policije. Bićemo u saradnji sa dvadesetćetiri sata kako bi smo sprećili ilegalne rudarske aktivnosti rećeno je na kraju sastanka  od strane Glavnog Inspektora NKRM-le G. Fatmir Gërguri.

Priština – 05 Oktobar 2018

Prezantacija informativne Brošure o ilgalnim rudarskim aktivnostima u Prištini

Za istoriju I svrhu Formiranja Komisije za Rudnike i Minerale prisutne obavestio član Odbora NKRM-le G. Avdi Konjuhi koji među ostalog govorio o vrstama licenci o poteškočama NKRM-le koje su stvorili ilegalni operateri. Postojao je I pojašnjenja od strane člana Odbora G. Kemajl Zeqiri, nakon pitanja Kosovske Policije.

Tokom slučajnog govora koji se odnosi na Brošuru o informacijama, da nastavi ovaj process dalje G. Safet Jashari Komandir Policijske stanice u Prištini I obečao da će NKRM-le imati podršku Kosovske Policije. Prvi rad će biti identifikacija u svim oblastima ovih operatera, sektorski folder treba popunjavati sa dosijeima operatera sve informacije u grupisanju I pojedinačno u jednom mestu za ovaj sektor, koji će zahtevati identifikaciju ovih ilegalnih operatera  I onih legitimne one koje one koje izazivaju zagađenje ili ugrožavanje života ljudi. On je takođe rekao da će Operativna Naredba naravno olakšati preuzimanje odgovornosti na nivou policije.

U sastanku su bili predstavnici od MSPP, najviše policijske strukture na nivou regiona iz Prištinske Policije, Podujeva I Obilića I predstavnici lokalnog nivoa Opštine Obilič, Graqanica I Podujevo.

U kojoj meri će se angažovati Kosovska Policija u identifikaciji operatera kada se zna da ovi policijski zvaničnici ne mogu biti svjesni da je operater legalan ili ilegalan, akt identifikacije operatera je vrlo težak u nedostaku informacija i nedostatku profesionalizma, u toj oblasti je postavljeno pitanje od Majora Shkelzen Xhafa. Od prezentatora Brošure G.  Jahir Gashi inspektor Rudnika-Rudarstvo je izjavio da “Kontrolni Formular” (tačka 9, stav 1) obraća se NKRM-le I čini NKRM-le odgovornim za vračanje informacija o stručnoj pomoći kako deluje protiv operatera koji je napadnut od strane Policije.

Opštinski zvaničnici kao iz O. Obilič i O. Graqanica obečali su da podrže ovu inicijativu i pridržavaju se preporuka datih u operativnom naređenju koje je pripremila Uprava Policije za Teška Krivična Dela u Prištini.

 

Priština – 03 Oktobar 2018

Prezentacija informativne Brošure za nezakonite rudarske aktivnosti u Peći

Mineralni resursi se smatraju imovinom Republike Kosovo i niko nema pravo da ih koristi bez licence, izjavio je G. Azem Rexhaj, član Odbora NKRM-le. On je takođe rekao da postoji nepravedna komercializacija i nelojalna konkurencija licenciranim preduzećima u NKRM. Opštine tokom tendera treba da vode računa o ilegalnim operaterima. Između ostalog tvrdim da ovaj fenomen ilegalnih operacija košta Buđetu Kosova i živote djece.

Direktor Direkcije za teške zločine Major Fadil Gashi naglasio da ćemo raditi na saradnji kako bi smo sprećili ovu rizičnu aktivnost sa posledicama za ljude. Između ostalog rećeno je da policija kroz operativne planove biti prisutna na terenu, to je zakonska obaveza. Aktivnost opštine uporedio na nulu. Što se tiče Kosovske policije bilo je upozorenja da ako dozvoljava ilegalne operacije smatraće se učesnikom. Osim novčanih kazni, policija treba da uhapši ilegalne operatore, jer se to smatra krađom. Između ostalog on je smatrao da ovi slučajevi nisu prekršaji, več su slučajevi za krivičnih prijave. G. Azem Rexhaj, član Odbora NKRM-le podržao dodajući da u slučaju kada inspektor NKRM-le ne obavljaju svoju dužnost, treba preduzeti mjere.

Tokom prezentacije brošure G. Jahir Gashi, inspektor NKRM-le obavestio prisutne da do sada imamo 14 slučajeva gubitka života od posledica ilegalnih aktivnosti.

Predsednik MSPP-ja utvrdio da je potrebna saradnja sa Kosovskom policijom jer se nelegalne aktivnost razvijaju nakon radnog vremena inspektora NKRM-le, posebno tokom vikenda.

Opštinski inspektor se žalio na primanju tendera od ilegalnih operatera.

Na kraju sastanka svi su se složili o sardanji do nestaka ove pojave.