Иди назад
13.02.2018

SASTANAK RUDARSKIH PREDUZEĆA

08.02.2017

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale u nadležnosti koju danas ima na 08.02.2018 godine organizovao je drugi informativni sastanak koji je održan 04.12.2017 godine u vezi sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima, Administrativna Uputstva, Pravilnicima i drugim podzakonskim aktovima koji regulišu rudarske aktivnosti u Republici Kosovo, sa ciljem koordinacije povečati performanse rudarskog sektora, ojačati rudarska preduzeća, povečati proizvodnju, socialnu i ekološku zaštitu i povečati prihod za državu i građane.

Učesnici ovog sastanka od NKRM bili su članovi Odbora NKRM-le g. Festim Kutllovci, Direktor g. Ramiz Krasniqi, Glavni Inspektor g.Fatmir Gërguri, kao i prezenteri g. Jahir Gashi, Axhif Axhami, Sali Mulaj i Selvije Kadriu.

Svrha održavanja sastanka bila je da informiše preduzeća koja imaju licencu od NKRM-le i način postupka izveštavanja u NKRM-le.

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale – NKRM je nezavisna komisija osnovana Ustavom Republike Kosovo. NKRM reguliše rudarske aktivnosti na Kosovu u skladu sa Zakonom Br. 03/L-163 o Rudnicima i Mineralima izmenjen i dopunjen zakonom Br.04/L-158, sa podzakonskim aktovima donošene u skladu sa ovim zakonom i Rudarskom Strategijom. NKRM deluje u javnom interesu i samostalno vrši ovlaščenja i funkcije koje joj je dodelio ZRM.

Zakon o Rudnicima i Mineralnim Sirovinama, pored prava koje pruža operativnim kompanijama, takođe predviđa obaveze. Obaveze predviđene od strane ZRM su takođe i izveštaji za Licence Koriščenja i Dozvole za posebne aktivnosti.

Tro mesečni izveštaji:

Zakon o Rudnicima i Mineralima član 34 stav 4.1 predviđa da preduzeća koja poseduju Licencu Koriščenja moraju da u okviru trideset (30) dana nakon završetka svakog tro mesečja, predaju izveštaj o obimu proizvođenih minerala, i izjavu koja pokazuje visinu rudarske rente minerala plačeni za taj tromesečni period.

Godišnji izveštaji:

Zakon o Rudnicima i Mineralima član 34 stav 4.2 predviđa da preduzeća koja poseduju Licencu Korišćenja moraju da u roku od 60 dana nakon završetka svake kalendarske godine, predaje:

  • Godišnji izveštaj za relevantnu kalendarsku godinu koji sadrži: pregled svih rezultata aktivnosti eksploatacije; tačne podatke o tonaži, obimu, sastavu, skali i vrednosti proizvođenih minerala itd.
  • Revizirane izjave za tu kalendarsku godinu o izdacima;
  • Revidiranu izjavu o visini rudarske rente koja se plaća za predhodnu kalendarsku godinu,
  • Revidirani financijski izveštaj koji pokazuje pogodnosti i gubitke kao i financijsko stanje imaoca Licence na kraju te kalendarske godine,

Izveštaji su zakonske obaveze predviđene zakonom. U slučajevima kada preduzeća ne prijavljuju na vreme, onda u skladu sa Administrativnim Uputstvom (NKRM BR. 02/2012) nameče Administrativne Kazne i Mandatske Kazne.

NKRM radi informisanja, pružanja mogučnosti i smanjenja penala na ovaj način, pruža pomoč preduzećima. Izdao je odluku sa br. 1554 dt. 20.04.2017 da preduzeća dobijaju i dodatni rok, prvo slanje obaveštenja o neispravi a zatim Odlučivanje o Suspenziji i Administrativnu Kaznu.

Na ovom sastanku preduzeća su bila obeveštena o oblicima izveštavanja i obaveza koje proizilaze iz ZRM.

Preduzeća pokazuju veliko interesovanje za učestvovanje u ovom sastanku, a takođe su visoko cenili ovaj informativni sastanak i spremnost NKRM da povečaju sarandju sa preduzećima.

Ovaj sastanak je održan u velikoj sali u zgradi Ministarstva Javne Uprave (ranije zgrada Rilindja) u Prištini u prisustvu medija.